Estructura i organigrama

Estructura

El Club Bàsquet La Garriga compta amb els següents òrgans de govern, segons es regula en els seus Estatuts:

  • Assemblea General
  • Junta Directiva
  • Comissions creades per l’assemblea general o la junta directiva.

Aquests òrgans, vetllaran perquè les activitats del club en desenvolupin d’acord a les normes establertes i segons el projecte establert.Els òrgans del club garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, pares i mares, així com dels socis i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots les membres del Club en la vida del mateix, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Organigrama

El club s’organitza de la següent manera: